Curs Evaluator de Risc la Securitatea Fizica

CURS DE SPECIALIZARE pentru ocupatia
“EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA”
– Cod COR 242115 –

Vezi informare GDPR

I. Nivelul de instruire: studii superioare cu diploma de licenta
Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala, aprobat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, conform Deciziei nr. 205 din 10.07.2014, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala.

III. Adresabilitate curs: Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.

IV. Condiţii de acces la curs:
Pentru ca o persoana sa urmeze cursul “Evaluator de risc la securitatea fizica” trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele cerinte speciale (cerute de standardul ocupational):
1) Invatamant superior cu diploma de licenta;
2) Certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala sau de competenta profesionala cu recunoastere nationala, pentru cel putin una din ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor: 541414 – Sef obiectiv servicii de securitate, 121306 – Manager de securitate, 215119 – Proiectant sisteme de securitate, 215222 – Inginer sisteme de securitate, 242113 – Consultant de securitate, 352130 – Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, 541405 – Sef formatie de paza si ordine, 541410 – Inspector de securitate, sau au documente eliberate de institutii din sistemul de aparare nationala care sa ateste ca au absolvit cursuri specifice securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor desfasurate in unitatile proprii de invatamant. 
3) Sa aiba experienta practica de minim 3 ani
, dobandita dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 333/2003, in domeniul organizarii, planificarii, pregatirii, executarii sau exercitarii controlului masurilor de paza si protectie in formele prevazute de legea pazei.
Dovada experientei se face cu adeverinte in original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atesta perioadele de activitate si functia detinuta in cadrul societatilor specializate in domeniul pazei si/sau a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, a institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala sau in structurile de securitate proprii unitatilor economice.
4) Sa detina competente si sa posede cunostinte in toate domeniile pentru ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, in domeniul securitatii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efractie, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciilor de paza si managementul de securitate.
Pentru cunostintele pentru care nu poate face dovada existentei lor printr-un program de formare sau o certificare de competente cu recunoastere nationala se va sustine, la inceputul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil inceperii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu mentionat, iar in situatia detinerii unora dintre competente, evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.
5) Sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
6) Sa nu fie inscrisa cu antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

ATENŢIE !
Noi va putem asigura cunostinte / competente certificate si pentru urmatoarele domenii specifice securitatii (necesare pentru accesul la cursul Evaluator de risc la securitatea fizica):
– cunostinte privind securitatea/protectia mecano-fizica si sistemele de securitate/alarmare la efractie – prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat de “Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces”;
– cunostinte privind monitorizarea sistemelor de alarmare si interventie la evenimente – prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat de “Dispecer centru de alarma”;
– cunostinte in domeniul serviciilor de paza si transport valori – prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat: “Sef obiectiv servicii de securitate” si “Manager de securitate”;
– cunostinte in domeniul managementului de securitate – prin parcurgerea cursului si eliberarea unui certificat de “Manager de securitate”.

V. Durata cursului: 120 de ore, din care:
– 59 de ore pregatire teoretica;
– 61 de ore pregatire practica.

VI. Taxa de participare la curs: 1.600 lei / cursant

VII. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
1) Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
2) Actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta);
3) Certificatul de absolvire a unui curs de formare profesionala, precum si documentele care dovedesc existenta competentelor si cunostintelor in toate domeniile necesare accesului la curs, potrivit Standardului ocupational pct. 6.1.1., 6.1.3 si 6.1.4. sau pct. IV. 2) si 4) de pe site-ul nostru;
4) Dovada experientei practice de minim 3 ani (adeverinte in original) conform Standardului ocupational pct. 6.1.4. sau pct. IV. 3) de pe site-ul nostru;

VIII. Cerinte legale obligatorii ale domeniului !

1. Legea nr. 333/2003
Art. 2. (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

2. H.G. nr. 301/2012
Art. 2. (1) …… unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea 333/2003, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate în formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.
(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

3. Instructiunile M.A.I. nr. 9/2013
Art. 1. (2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.
Art. 4. (1) Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin masurile necesare si aplicabile, pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile (sub pragul critic de 60%).
(4) Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una din urmatoarele situatii:
a) cel putin o data la 3 ani;
b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate;
c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.
Art. 8. (1) Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi în R.N.E.R.S.F. (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).
(2) Expertul in evaluare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau detine cetatenia unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) detine competente profesionale atestate pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica;
c) nu are antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

IX. Pentru desfasurarea activitatilor in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica, angajatorul trebuie sa aiba inscris unul din urmatoarele coduri CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea; 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

Evaluatorii de risc la securitatea fizica isi pot exercita ocupatia/desfasura activitatea ca angajati ai unor entitati juridice (in cadrul unor institutii publice sau private) sau chiar independent ca persoane fizice autorizate, avand ca obiect de activitate evidentierea si evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, analiza situatiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurarii securitatii fizice, si propunerea de masuri concrete de tratare a acestuia in vederea incadrarii riscurilor in limitele permise.

DESCARCA FORMULARE DE INSCRIERE

BAZA LEGISLATIVA – EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

 1. Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala: ”Evaluator de risc la securitatea fizica”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2014;
 2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Instructiuni M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 5. Dispozitia I.G.P.R. nr. 73 din 12.12.2013 privind modul de actiune al structurilor de ordine publica, in vederea inscrierii expertilor in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (R.N.E.R.S.F.);
 6. SR ISO 31000:2010 – Managementul riscului: Principii si linii directoare;
 7. SR EN 31010:2010 – Managementul riscului: Tehnici de evaluare a riscului;
 8. Seria de standarde SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii;
 9. Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei si jafului armat;
 10. Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizeaza in aplicatiile de securitate;
 11. Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului pentru utilizare in aplicatii de securitate;
 12. Seria de standarde SR EN 50518 – Centre de monitorizare si receptie a alarmelor;